Hemşirelik

Hemşirelik, Doktor tarafından acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, hastanın bakımını düzenlemek, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık çalışanıdır. Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden, hastalık halinde iyileştirme ve rehabilitasyonuna katılan bir meslek grubudur. Hemşire ayrıca sağlık ekibinin tedavi edici ve

Hemşirelik

Hemşirelerin görevleri

 • Temizlik personelinin çalışmasını denetler.
 • Yatakların temizlenmesini, yatakların yapılmasını, odanın düzenlenmesini ve temizlenmesini sağlar.
 • Yatan hastaları karşılar ve odasını gösterir.
 • Hasta müşaade tutanaklarını doldurur.
 • ANT takibi yapar.
 • Gerekli olduğu hallerde idrar sondası takar, pansuman yapar, damar yolu açar.
 • Order edilmiş tedavileri uygular.
 • Vizitelere katılır.
 • Acil durumlarda derhal hekimi bilgilendirerek temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği uygulamalarını yapar.
 • Tahlil için kan alır ve alınan kanları laboratuvara gönderir.
 • Radyolojik tetkikler için ilgili birimlere hastayı personelle gönderir, gerekli ise kendisi de refakat eder.
 • Laboratuvar ve radyolojik tetkiklerin sonuçlarının alınıp hasta dosyasına konulmasını sağlar
 • Hasta ve hasta yakınlarını her konuda bilgilendirir.
 • Kuruma yatırılan hastanın tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak suretiyle ruhsal, duygusal ve genel alışkanlıklarını değerlendirir.
 • Moral gücünü olumlaştırıcı gerekli ortamı ve güveni sağlar.
 • Hastaları tabiplerce yapılacak muayene ve tedaviye hazırlar.
 • Serviste yemek dağıtımını, hastaların yemek yemeklerini gözetler, kendisi yemek yiyemeyecek durumda olan hastaların bizzat yemeğini yedirirler.
 • Banyo yapacakları yardımcı hizmetli ile banyoya gönderirler, gidemeyenlerin yataklarında temizliğini yaptırırlar.
 • Servis acil arabasında bulunan ilaçları uzman doktor veya icapçı doktorun direktifi ile onun sorumluluğu altında hastalara uygular.
 • Sarfiyatını özel sarf defterine kaydeder. Eczaneden alınan bu ilaçların sarfı, bu defter üzerinde yapılır. Hastalara bu dolaptan verilen ilaçlar anında tabelalarına renkli kalemle yazılır. Ertesi gün bu ilaçlar eczaneden tabela ile alınarak yerine konulur.
 • Hastaların ve refakatçilerin yemeklerinin dağıtılmasını organize eder.
 • Kendilerine teslim edilen demirbaş eşya ile alet, ilaç ve sair malzemeyi iyi bir şekilde saklamaya, bunları yerine göre kullanmaya ve ilgili tabipler tarafından istendiği zaman hazır bulundurmaya, bunların dikkatsizlik ve israf suretiyle boşa gitmelerini önlemek zorundadırlar. Bu gibi şeylerin kasten veya dikkatsizlik nedeniyle kaybından sorumludurlar.
 • Taburcu olan hastaların işlemlerini tamamlayıp döner sermayeye gönderir.
 • Hastanın her türlü işlemlerini bilgisayara kaydeder.
 • İlaçları ilaç defterine kayıt ettikten sonra bilgisayar aracılığı ile ister, eczaneden temin eder.
 • Pansuman malzemelerini hazırlar ve sterilizasyonunu yaptırır.
 • Servisteki yatan hastaların klinik durumundaki değişiklikleri anında doktoruna haber vermek.
 • Hasta başka bir servise nakledilecekse dosyasını tamamlayarak ilgili birime hastayla birlikte teslim eder.
 • Hasta ölmüş ise; ölüm raporunu yazdırır. Tarih ve saat raporda mutlaka olmalıdır.
 • Doktorun hastaya uyguladığı işlemlerde (bronkoskopi, plevral ponksiyon ve biyopsi) yardımcı olmak.
 • Annelere, doğumdan evvel ve sonraki bakımları ile çocukların bakımları hakkında bilgi vermek ve bakabilecekleri sayıda çocuğa sahip olma yolları hakkında anneleri aydınlatmakla yükümlüdürler.

Hemşirelerin bu genel görevlerinin yanı sıra bölüm ve hastane birim koşullarına görevleri çeşitlenebilir ve daha farklı uzmanlık gerektiren işlemleri üstlenebilir. 

Genel yanılgı hemşirenin doktor yardımcısı olduğudur. Hemşireler doktor yardımcısı değil, hastanın tedavi sürecine yardımcı, bilgilendirici, koruyucu ve destekleyici görevleri ve sorumlulukları nedeniyle saplık hizmetleri süresince hasta tarafında yer alır. Elbetteki tedavinin ana koordinasyonu doktor tarafından yürütülür. Bu tedaviye hastanın uyumu hemşire tarafından sağlanır.

Hemşirelik görevi; tedaviyi uygulama, tanı ve tedavi işlerine yardım fonksiyonlarının yanı sıra keni bilgi ve deneyimlerine dayanarak bireyin, sağlıklı bireyin, sağlığının sürdürülmesi; hasta bireyin hastalık halinde sağlığını yeniden kazanmasında gerekli yardımın yapılması ve onun bağımsızlığını kazanması için yardımcı olmadır.

Hemşireler, hastane ortamında hastaya en yakın sağlık çalışanıdır. Hastanın fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlarını öğrenebilmek açısından hemşireler diğer sağlık meslek gruplarına göre daha avantajlı bir durumdadırlar. Bu nedenle diğer sağlık çalışanlarla sağlanabilecek koordinasyon görevi hemşirelerin üzerindedir.

Hemşirelik Hizmet Kuralları

 • Hemşire sınırlama olmadan bakım verir.
 • Bireyin yetersiz uzmanlık, ahlakdışı ve yasadışı uygulamadan etkilenmesi halinde koruyucu rol oynar.
 • Hastanın gizlilik hakkını korur.
 • Kendi hemşirelik kararları, faaliyetlerinin sorumluluğunu ve hesabını üstlenir.
 • Mesleki gelişime katkısı olan faaliyetlere katılır.
 • Hemşirelik standartlarının korunması ve geliştirilmesi için mesleki çabaları destekler.
 • Toplumun hemşirelik hakkında yanlış bilgilendirilmesi ve yanlış tanıtılmasını önleyecek olan çalışmalara katkıda bulunur.
 • Halkın sağlık gereksinimlerini karşılamak için ulusal faaliyetlerde ve toplumu ilerletmede diğer mesleklerle iş birliği yapar.

Görev ve Ünvanlarına Göre Hemşireler

 • Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
 • Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı
 • Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu (Supervisör Hemşire)
 • Eğitim Hemşiresi
 • Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
 • Diyabet Eğitim Hemşiresi
 • Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi
 • Nütrisyon Hemşiresi
 • Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
 • Ameliyathane Hemşiresi (Dolaşan ve Steril Hemşire)
 • Servis Sorumlu Hemşiresi
 • Servis Hemşiresi
 • Poliklinik Sorumlu Hemşiresi
 • Poliklinik Hemşiresi Evde Bakım Sorumlu Hemşiresi
 • Evde Bakım Hemşiresi
 • Hemodiyaliz Hemşiresi
 • Merkezi Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi
 • Rehabilitasyon Hemşiresi
 • Kemoterapi Hemşiresi
 • Sağlık Ocağı Sorumlu Hemşiresi
 • Sağlık Ocağı Hemşiresi
 • Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Sorumlu Hemşiresi
 • Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Hemşiresi
 • İş Sağlığı Hemşiresi
 • Okul Sağlığı Hemşiresi
 • Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi Hemşiresi
 • Aile Hekimliği Hemşiresi
 • Yoğun Bakım Hemşiresi
 • Acil Hemşiresi
 • Geriatri Hemşiresi

Hemşire, hasta hakları savunucusudur...

 1. Hastaya hastanedeki ve sağlık sistemindeki hakları hakkında bilgi verir.
 2. Hastanın haklarını anlamasını sağlar.
 3. Hastaya sağlık sistemi içinde bu haklarını nasıl kullanacağını öğretir.
 4. Hastanın haklarının önemsenmediği ya da yok sayıldığı durumlarda haklarını savunur.
 5. Hastayı hastalığı, tedavi, bakımı ve prognozu hakkında anlayabileceği şekilde bilgilendirir.
 6. Hastanın tedavi ve bakımına katılmalarına imkan verir.
 7. Sağlık ekibi içinde koordinasyonu sağlar.


HEMŞİRELİK OKULLARI

Hemşirelik Fakültesi Bulunan Üniversiteler (4 yıllık)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

(Hemşirelik Fakültesi)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

(Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

(Hemşirelik Fakültesi)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

(Hemşirelik Fakültesi)

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (İkinci Öğretim)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

(Hemşirelik Fakültesi)

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

EGE ÜNİVERSİTESİ

(Hemşirelik Fakültesi)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

(Hemşirelik Fakültesi)

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (İkinci Öğretim)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

(Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

(Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi)

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ORDU ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

(Hemşirelik Fakültesi)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (İkinci Öğretim)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%75 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%25 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%25 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%25 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%25 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%75 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Hemşirelik Fakültesi)

OKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

OKAN ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

SANKO ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

SANKO ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%75 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(%25 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%75 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (%75 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%75 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)


Hemşirelik ve Sağlık Meslek Yüksekokulları

TOROS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

TOROS ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

TOROS ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

Hemşirelik Meslek Yüksek Okulları

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

(Bolu Sağlık Yüksekokulu)

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Yüksekokulu)

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

(Afyon Sağlık Yüksekokulu)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Yüksekokulu)

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Yüksekokulu)

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (İkinci Öğretim)

(Sağlık Yüksekokulu)

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Yüksekokulu)

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

(Balıkesir Sağlık Yüksekokulu)

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Yüksekokulu)

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Yüksekokulu)

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Yüksekokulu)

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Yüksekokulu)

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Çanakkale Sağlık Yüksekokulu)

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

(Suşehri Sağlık Yüksekokulu)

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

(Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu)

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

(Kütahya Sağlık Yüksekokulu)

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

(Viranşehir Sağlık Yüksekokulu)

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Yüksekokulu)

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

(Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu)

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

(Afşin Sağlık Yüksekokulu)

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

(Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Yüksekokulu)

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Yüksekokulu)

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

(Bucak Sağlık Yüksekokulu)

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (İkinci Öğretim)

(Bucak Sağlık Yüksekokulu)

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

(İçel Sağlık Yüksekokulu)

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Yüksekokulu)

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Yüksekokulu)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

(Hatay Sağlık Yüksekokulu)

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Yüksekokulu)

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

(Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu)

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

(Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Yüksekokulu)

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Yüksekokulu)

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

(Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

(Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu)

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Yüksekokulu)

SİİRT ÜNİVERSİTESİ (İkinci Öğretim)

(Sağlık Yüksekokulu)

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Yüksekokulu)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

(Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

(Sağlık Yüksekokulu)

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

(Van Sağlık Yüksekokulu)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%75 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 Burslu)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%25 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu)

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu)

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%25 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(%25 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%75 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%25 Burslu)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

UFUK ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%75 Burslu)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Hemşirelik Yüksekokulu)

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Tam Burslu)

(Sağlık Yüksekokulu)

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(%75 Burslu)

(Sağlık Yüksekokulu)

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(%50 Burslu)

(Sağlık Yüksekokulu)

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Yüksekokulu)

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)

(Sağlık Yüksekokulu)

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Ücretli)

(Sağlık Yüksekokulu)

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%75 Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu)