Sağlık Bakanlığı'nın Görevleri

Sağlık Bakanlığı, devletin sağlık sektöründe politika belirlenmesinden, programlar aracılığıyla ulusal sağlık stratejilerinin uygulanmasından ve sağlık hizmetlerinin doğrudan sunumundan sorumlu temel organıdır. Sağlık Bakanlığı birinci ve ikinci basamak sağlık hizmeti ile anne sağlığı, çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin ana tedarikçisidir. Birinci basamak, ikinci basamak, uzmanlaşmış

Sağlık Bakanlığı'nın Görevleri

  • Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak, bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak, uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak.
  • Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak.
  • Anne ve çocuk sağlığının korunması, aile planlaması hizmetlerini yapmak.
  • İlaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretimini, tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek; farmasötik, tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek.
  • Gerekli aşı, serum, kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak.
  • Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı, mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek.
  • Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
  • Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak.
  • (Mülga bent: 24/01/1989 - KHK - 356/15 md.; Aynen kabul: 14/03/1991- 3703/19 md.)
  • Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek, bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu, denetimini sağlamak.

Bu bir deneme alanı yazısı. yeterince uzun bir şekilde yazarak alanın nasıl çalıştığını algılıyoruz.

Bu bir deneme alanı yazısı. yeterince uzun bir şekilde yazarak alanın nasıl çalıştığını algılıyoruz.